Početna

O NAMA

Advokati

 

JELENA RAJAČIĆ

Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Celu profesionalnu karijeru provela je neprekidno u advokaturi, i to od 2008. godine, kao advokatski pripravnik, a od 1. juna 2012. godine kao advokat. Kroz praksu se posebno, ali ne isključivo, specijalizovala za radne odnose i naplatu potraživanja iz radnih odnosa, porodične odnose, sa posebnim osvrtom na nasilje u porodici, restituciju, parnični i izvršni postupak. Govori engleski jezik.

VLADIMIR PUDAR

Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Od 2009. godine se neprekidno bavi advokaturom, i to od 2013. godine kao advokatski pripravnik, a nakon položenog pravosudnog i advokatskog ispita upisuje se 31.05.2013. godine u imenik advokata Advokatske komore Vojvodine. U toku bavljenja advokaturom posebno se, pored ostalih oblasti prava, specijalizovao za radne sporove, naplatu potraživanja, naknadu štete, privredno i porodično pravo. Bavi se i izradom ugovora kako u privrednom poslovanju, tako i između fizičkih lica. Govori engleski jezik.

ALEKSANDAR RELJIN

Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu 2015. godine. Advokatsko – pripravničku vežbu obavljao od 2016. do 2018. godine kod advokata Jelene Rajačić, a nakon položenog Pravosudnog ispita, od 2019. godine radi kao advokat u sopstvenoj kancelariji. Posebno se bavi radnim pravo, naknadom štete, porodičnim i bankarskim pravom. Govori engleski jezik.

OBLAST RADA

RADNO PRAVO

– Izrada opštih i pojedinačnih akata poslodavca.
– Zaštita zaposlenih od nezakonitog postupanja poslodavca.
– Zaštita u slučaju nezakonitog otkaza ugovora o radu.
– Naplata novčanih potraživanja iz radnog odnosa.
– Sprečavanje zlostavljanja na radu – mobing.

AUTORSKO PRAVO

– Zastupanje u upravnim postupcima povodom zaštite autorskih prava.
–  Zastupanje u autorskim sporovima pred sudom.
–  Naknada štete zbog povrede autorskih  i srodnih prava.
–  Vansudsko rešavanje sporova nastalih povredom prava autora…

PRIVREDNO PRAVO

– Osnivanje i likvidacija privrednih društava.

– Istupanje iz društva i stupanje u društvo.
– Statusne promene.
– Izrada svih vrsta ugovora u privrednom poslovanju.

NAPLATA POTRAŽIVANJA

– Naplata potraživanja iz ugovora o prometu roba i usluga.
– Naplata potraživanja između fizičkih lica.
– Naknada svih vidova materijalne i nematerijalne štete.
– Zastupanje u sudskim postupcima radi naplate potraživanja.

ODŠTETA

– Naknada štete zbog povrede na radu.
– Naknada štete iz saobraćajnih nesreća od osiguravajućih društava i drugih odgovornih lica.
– Naknada ugovorne štete.
– Naknada štete iz vanugovorne odgovornosti (povrede na javnim površinama, šteta usled izvršenog krivičnog dela, šteta učinjena putem sredstava javnog informisanja, povreda prava ličnosti i sl.)

PORODIČNI I NASLEDNI ODNOSI

– Razvod braka po tužbi i sporazumu.
– Proveravanje i izdržavanje dece.
– Zaštita od nasilja u porodici.
– Sastavljanje testamenta i ugovora o doživotnom izdržavanju.
– Zastupanje u ostavinskom postupku.

KAZNENO PRAVO

– Odbrana okrivljenih u krivičnom postupku.
– Zastupanje oštećenih u krivičnom postupku.
– Odbrana i zastupanje maloletnika u krivičnom postupku.
– Odbrana u prekršajnom postupku


KONTAKTIRAJTE NAS

 

 

Kontakt informacije 


Kej žrtava racije 8/5, 21000 Novi Sad


021/6624-987
 

office@advokatins.rs